انگلیسی مثل آب خوردن

10 اشتباه متداول ديكته زبان انگليسي

برخي از اشتباهات ديكته در زبان انگليسي به دليل شباهت تلفظ كلمات رخ مي دهد.  10 نمونه از معمول ترين خطاهاي ديكته از اين نوع در ادامه شرح داده شده اند.
1- Accept/ Except
Please except this gift   غلط
Please accept this gift  درست
Accept به معني پذيرفتن مي باشد، درحاليكه except به معني به جز.
2- Advice/Advise
He refused to take my advise. غلط
He refused to take my advice. درست
توجه داشته باشيد كه advise فعل بوده و تلفظ آن هم با كلمه advice كه اسم بوده متفاوت مي باشد.
3-Alright/ All right
He's alright after all  غلط
He's all right after all. درست
با اينكه برخي همچنان از گزينه اول براي نوشتن استفاده مي كنند ولي باز هم بيشتر منابع كلمه all right را گزينه ي درست تري مي دانند و نويسندگان آگاه هم از همين كلمه استفاده مي كنند. دو كلمه گفته شده از نظر معنا فرقي ندارند.
4-Effect/Affect
His death really effected me.  غلط
His death really affected me.  درست
Effect اسم بوده و affect فعل آن.
5-Everyday/ Every day
Dan walks the dog everyday at 5 p.m. غلط
Dan walks the dog every day at 5 p.m. درست
Everyday صفت مي باشد ولي درعبارت every day ، اسم day بعد از صفت every آمده است، و همان طور كه مي دانيد نحوه استفاده از صفت ها و عبارات با هم متفاوت مي باشد.
6- It's/ its
Put the saw back in it's place. غلط
Put the saw back in its place. درست
It's كه همان it is مي باشد و its صفت ملكي.
7-Passed/ Past
The car past the train  غلط
The car passed the train. درست
Passed فعل بوده و گذشته pass به معني رد شدن مي باشد اما past معمولا به عنوان قيد مكان استفاده مي شود.
8-Quite/ Quiet
We spent a quite evening reading. غلط
We spent a quiet evening reading. درست
Quiet به معني ساكت است و يك صفت، Quite هم قيد بوده كه به معني مقداري زياد مي باشد.
9-Then/ Than
I have more eggs then you. غلط
I have more eggs than you. درست
Then قيد مي باشد و در هركجاي جمله هم مي تواند قرار گيرد، ولي بعد از كلمه than هميشه بايد اسم يا ضمير بيايد.
10-Whose/ who's
I don't know who's dog you're talking about.  غلط
I don't know whose dog you're talking about.  درست
Who's همان مخفف who is مي باشد، درحاليكه whose صفت مفعولي مي باشد.