انگلیسی مثل آب خوردن

جفت کلمه هایی که ممکنه اشتباه بگیرید

اینا یا از نظر معنی یا از نظر املایی خیلی شبیه هم هستند.دقت کنید:

misused:wrongly used
disused:no longer used
----------------------------
unreadable:boring to read
illegible:physically impossible to read
-------------------------------------------
dependent:depending
dependant:person who depends on others
--------------------------------------------------
historic:important in history
historical:related to history
-------------------------------
immigration:coming into a country
emigration:leaving a country
---------------------------------
dissatisfied:not satisfied with quality
unsatisfied:not satisfied with quantity
-------------------------------------------
suit:to be suitable for
suite:group of things ,set
------------------------------
prophecy:prediction,noun
prophesy:predict,verb
----------------------------