انگلیسی مثل آب خوردن

چند تا اشتباه ما ایرانی ها در انگلیسی
----------------------------------------------
مثلا در کلاس به استاد میگیم خسته نباشید
اشتباه:
Don’t be tired or more power to you
========
درست:
در چنین موقعیتی در کلاس درس بهتره از
Thank you sir
I enjoyed your class, Sir
good job / well done
استفاده بشه
----------------------------------------------
اشتباه: پدرم دراومد.
My father came out
======
درست:
I had one of those days/ I had a tough time
--------------------------
اشتباه:
اومد حرف بزنه راه رفت
he came to talk but he walked
============
درست:
whenever he opens his mouth, he put his foot in it.
-------------------------------------------------
اشتباه:
چای چسبید. The tea stuck
درست:
The tea gave me a real buzz