انگلیسی مثل آب خوردن

چند تا اشتباهات ما ایرانی ها در انگليسي

----------------------------------------------
مثلا در کلاس به استاد میگیم خسته نباشید 
اشتباه:
Don’t be tired or more power to you
========
درست: 
در چنین موقعیتی در کلاس درس بهتره از 
Thank you sir 
I enjoyed your class, Sir 
good job / well done
استفاده بشه
----------------------------------------------
اشتباه: پدرم دراومد. 
My father came out
======
درست:
I had one of those days/ I had a tough time
--------------------------
اشتباه:
اومد حرف بزنه راه رفت 
he came to talk but he walked
============
درست: 
whenever he opens his mouth, he put his foot in it.
-------------------------------------------------
اشتباه: 
چای چسبید. The tea stuck
درست: 
The tea gave me a real buzz