انگلیسی مثل آب خوردن

از اشتباهات ما ایرانی ها در انگلیسی 
.
اشتباه: پدرم دراومد.
My father came out
======
درست:
I had one of those days
I had a tough time
.
با ترجمه ی عبارتهای فارسی به انگلیسی اختراع نا بجا نکنید :)))