انگلیسی مثل آب خوردن

کلمه ها و عبارتهای مربوط به جوش و جوش ترکاندن در انگلیسی با معنی و کاربرد به فارسی
.
pimple
جوش/ جوش درآوردن
.
Acne
جوش صورت و پوست،غرور جوانى
.
blackhead
جوش سر سیاه
.
pop a pimple
ترکاندن یک جوش
.
zit
جوش قرمز و بزرگ که معمولا" دردناک است
.
whitehead
جوش سر سفید
.
Comedone
عبارتی دیگر برای جوش سرسفید یا سیاه
.
Papule
جوش معمولا" رنگ پوست
.
Pustule
جوش ریزسرسفید
.
leave your pimples alone to heal
جوشهات رو بیخیال شو تا خوب بشند/ التیام پیدا کنند
.
I want to get rid of these damn pimples
میخوام از شر این جوشها راحت شم
.
?To pop that pimple or not to pop that pimple
جوش ترکاندن یا نترکاندن؟

What is the proper way to pop a pimple?
راه درست جوش ترکاندن/ بیرون آوردن چیست؟