انگلیسی مثل آب خوردن

در انگلیسی چه موقع از Immigrate یا emigrate استفاده کنیم؟

When someone leaves a country, they emigrate.
👈پس مهاجرت كردن ازجایی میشه:emigrate
مثال:
My great-grandparents emigrated from Iran.
پدر جد من از ايران مهاجرت كرده است.
🛫🛬✈️🛩
When someone arrives in a country, they immigrate.
پس مهاجرت كردن به جایی؛ میشه immigrate
مثال
My great-grandparents immigrated to the U.S.
اجداد(پدرومادرِ پدرومادرِ پدرومادرم) من به امريكا مهاجرت كردند.
🛫🛬✈️🛩
همچنین به فردی که مهاجرت کرده است میگیم:
Immigrant
مهاجر
.
و در حالت جمع:
Immigrants
مهاجرها/ مهاجرین
.
مهاجرت هم میشه:
Immigration
.
کلی از این نکته ها گفته ایم در:👇
جزوه‌ی نکته ها و مطالبی که از سال 2012 تا کنون بیان کرده ایم👇
به صورت الکترونیکی و PDF آماده شده است
توضیحات بیشتر و دانلود نمونه رایگان
و تهيه اين مجموعه ارزشمند در آدرس زیر:👇
جزوه نکته ها ومطالب طلایی یادگیری انگلیسی مثل آب خوردن