انگلیسی مثل آب خوردن

جملات و عبارتها مورد نياز در  داروخانه در انگليسي
.
Can you make up this prescription please?
آيا ممكن است اين نسخه را برايم بپيچيد؟
.
Please give me something for constipation.
لطفاً به من يك داروي ضد يبوست بدهيد .
.
I want something to make me sleep.
لطفاً يك داروي خواب آور بدهيد .
.
How much must I take?
چه مقدار از اين دارو را بايد مصرف كنم؟
.
هر چند وقت يكبار اين دارو را بخورم؟
How often must I take?
.
Give me something to calm my nerves.
دارويي براي آرامش اعصاب بدهيد .
.
What do you have for bad sunburn.
براي آفتاب سوختگي چه دارويي داريد؟
.
Take four times a day after meals.
اين دارو را روزي چهار مرتبه بعد از هر غذا ميل كنيد .
.
Abstain from all alcoholic drinks.
از مصرف مشروبات الكلي كاملاً خودداري كنيد .
.
Take off the bandage.
روي زخم را باز كنيد .
.
يه چيزي براي سرفه ميخام
I want something for a cough:
.
Could I have some plasters:
تعداي چسب زخم ميخام
.
how often do I take them?:
چند وقت يک بار استفاد کنم
.
Don't let it prays on your mind  
فكرت براش مشغول نكن/ نزار رو اعصابت راه بره
.
For external use only
براي مصرف موضعي
.
Shake it before use
قبل از مصرف تکان دهيد
.
In need take it sublingual
در صورت نياز زيز زبان قراردهيد
.
Have you taken this medicine before?
قبلا اين دارو رو مصرف کرديد؟
.
Are there any side effects?
عوارض جانبي هم داره؟
.
You may feel drowsy.
ممکن احساس خواب آلودگي کنيد
.
What about precautions?
موارد احتياط دارو چطور؟
.
Don't drive when you take this medicine.
موقع مصرف دارو رانندگي نکنيد
.
You need to apply the ointment daily
بايد پماد رو هر روز بزنيد
.
When will the prescription be ready?
When will it be filled?
نسخه کِي آماده ميشه؟
.
You can get it later today
چند ساعت ديگه ميتونيد ببريد
.
Don't exceed the recommended dosage.
بيش از دوز تجويز شده از دارو مصرف نکنيد