انگلیسی مثل آب خوردن

مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسی
Talking About Health and Illness in English


.
Asking about health
سوال در مورد وضعیت سلامت
.
What’s the problem?
مشکل چیست؟
.
What are your symptoms?
نشانه ی بیماری تان چیست؟
.
How are you feeling today?
امروز چطورید؟
.
Are you feeling any better?
آیا اصلا" بهتر شده اید؟
.
Do you have any allergies?
آیا هیچ حساسیتی دارید؟
.
How long have you been feeling like this?
چه مدت است که این حال را دارید؟
.
Do you have any medicine to take?
آیا هیچ دارویی برای استفاده دارید؟
.
Talking about general illness
عبارتها در مورد بیماری های عمومی
.
I’ve got a slight headache.
کمی سردرد دارم.
.
I’ve got a sore throat.
گلو درد دارم.
.
I have a high blood pressure.
فشار خون دارم
.
I have pain in my back.
در پشتم درد دارم.
.
I’m in a lot of pain.
در درد بسیاری هستم.
درد زیادی دارم.
.
My head is spinning.
سرگیجه دارم.
.
I’m having difficulty breathing.
به سختی نفس می‌کشم.
.
I have a stomach ache.
معده درد دارم.
.
I’m not sleeping very well at the moment.
در حال حاضر خیلی خوب نمی توانم بخوابم
.
I’m not feeling very well.
خیلی حال خوبی ندارم