انگلیسی مثل آب خوردن

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید!

Exactly!
دقیقا"!
.
That's true!
درسته!
.
You're right!
حق با توست!
.
Absolutely!
قطعا"!/کاملا"!
.
You are absolutely right!
قطعا"/کاملا" حق با توست!
.
I agree 100%
من 100% موافقم!
.
I'm with you!
من با تواَم/با نظرت موافقم!
.
I feel the same!
من هم همانطور حس می‌کنم!
.
I totally agree!
من کاملا" موافقم!
.
That's exactly what I think!
اون دقیقا" چیزیه که من فکر می‌کنم!
.