انگلیسی مثل آب خوردن

احادیث به زبان انگلیسی

 

اصل و پایه عقل پس از ایمان به خداوند متعال، مهرورزی و محبت کردن با مردم است.

امام صادق (ع)

 

After faith in God, the principle and basis of wisdom are kindness and sympathy on people.

Imam Sadegh (peace be upon him)


••••••••••••••••••••••••••••••


برترین صدقات اصلاح میان مردم است.

پیامبر اکرم (ص)

 

Reconciliation between people is the best alms.

Holy prophet (peace be upon him)

 

••••••••••••••••••••••••••••••


بهترین ثروت آن است که آبرو بدان نگهداری و حفظ شود.

امام علی (ع)

 

The best wealth is what protects the honor.

Imam Ali (peace be upon him)

 

••••••••••••••••••••••••••••••


بهترین کارها سه چیز است: تواضع به هنگام دولت، عفو به هنگام قدرت و بخشش بدون منت.

پیامبر اکرم (ص)

 

The best acts are three: humility on wealth time, forgiveness on power time and generosity without obligation.

Holy prophet (peace be upon him)

 

••••••••••••••••••••••••••••••

 

هیچ کس از مشورت بدبخت نشد و از خودرأیی خوشبخت نشد.

پیامبر اکرم (ص)

 

No one became miserable on consultation and no one became prosperous on self-consultation.

Holy prophet (peace be upon him)