انگلیسی مثل آب خوردن

 خدا را سپاس Thanks God
.
I am thankful for the husband who snores all night, because that means he is healthy and alive at home asleep with me
خداراشكر كه تمام شب صداي خرخر شوهرم را مي شنوم . اين يعني او زنده و سالم در كنار من خوابيده است.
____________
I am thankful for my teenage daughter who is complaining about doing dishes, because that means she is at home not on the street
خدا را شكر كه دختر نوجوانم هميشه از شستن ظرفها شاكي است.اين يعني او در خانه است و در خيابانها پرسه نمي زند.
___________
I am thankful for the taxes that I pay, because it means that I am employed.
خدا را شكر كه ماليات مي پردازم اين يعني شغل و در آمدي دارم و بيكار نيستم.
____________
I am thankful for the clothes that a fit a little too snag, because it means I have enough to eat
خدا را شكر كه لباسهايم كمي برايم تنگ شده اند. اين يعني غذاي كافي براي خوردن دارم.
____________
I am thankful for weariness and aching muscles at the end of the day, because it means I have been capable of working hard
خدا را شكر كه در پايان روز از خستگي از پا مي افتم.اين يعني توان سخت كار كردن را دارم.
____________
I am thankful for a floor that needs mopping and windows that need cleaning, because it means I have a home
خدا را شكر كه بايد زمين را بشويم و پنجره ها را تميز كنم.اين يعني من خانه اي دارم.
____________
I am thankful for the parking spot I find at the far end of the parking lot, because it means I am capable of walking and that I have been blessed with transportation
خدا را شكر كه در جائي دور جاي پارك پيدا كردم.اين يعني هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبيلي براي سوار شدن.
___________
I am thankful for the noise I have to bear from neighbors, because it means that I can hear
خدا را شكر كه سرو صداي همسايه ها را مي شنوم. اين يعني من توانائي شنيدن دارم.
___________
I am thankful for the pile of laundry and ironing, because it means I have clothes to wear
خدا را شكر كه اين همه شستني و اتو كردني دارم. اين يعني من لباس براي پوشيدن دارم.
____________
I am thankful for the alarm that goes off in the early morning house, because it means that I am alive
خدا را شكر كه هر روز صبح بايد با زنگ ساعت بيدار شوم. اين يعني من هنوز زنده ام.
____________
I am thankful for being sick once in a while, because it reminds me that I am healthy most of the time
خدا را شكر كه گاهي اوقات بيمار مي شوم. اين يعني بياد آورم كه اغلب اوقات سالم هستم.
____________
I am thankful for the becoming broke on shopping for new year , because it means I have beloved ones to buy gifts for them
خدا را شكر كه خريد هداياي سال نو جيبم را خالي مي كند. اين يعني عزيزاني دارم كه مي توانم برايشان هديه بخرم.