انگلیسی مثل آب خوردن

 چند تا جمله و نصيحت انگليسی همراه با معنی فارسی

If you want to live comfortable , know less ! And if you want to be prosperous, read more !
اگر می خواهی راحت باشی، کمتر بدان و اگر می خواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان.
.
If you become a guarantor for someone's loan , be ready to pay the the loan off . be ready for sure !
اگر ضامن وام کسی شُدی، خود را آماده پرداخت کل وام کن، حتما آماده باش.
.
Before falling in love , first , think if you have the patience for inaccessibility, separation and hardships or not !?
قبل از عاشق شدن، ابتدا فکر کن که آیا طاقت دوری و جدایی و سختی را داری یا نه؟
.
In the family's divisions, even if you are the right one , be brave and apologize to your partner.
در اختلافات خانوادگی، حتی اگر حق با تو است، شجاع باش و تو از همسرت عذرخواهی کن.
.
Be a respective person , don't just go to people's home or work place without notifying them.
شخص محترمی باش و بدون اطلاع به خانه و محل کار کسی نرو.
.
Love your partner to see the heaven !
عاشق همسرت باش، تا بهشت را ببینی.
.
Don't dirt if you don't bear to clean up.
کثیف نکن، اگر حوصله تمیز کردن نداری.
.
Forgiving other's mistakes is very nice , I recommend you to experience it .
بخشیدن خطای دیگران بسیار قشنگ است، تجربه کردنش را به تو پیشنهاد می‌کنم.
.
Don't break anyone's pride , because it'd be as hazardous as pieces of broken glass.
غرور کسی را نشکن، چون مثل شیشه‌ی شکسته، برای تو خطرآفرین می‌شود.
.
Don't experience doing misdeed , nor repeat a misdeed.
عمل خلاف را نه تجربه کن و نه تکرار.
.
Confess your mistakes baldly .
با شجاعت اقرار کن که اشتباه کرده‌ای.
.
flying and crashing are always one after the other ! Don't afraid and fly .
سقوط و پرواز، همیشه همراه‌اند، نترس و پر بکش..
.
The brain needs some exercise, read , read and read !
مغز هم به ورزش نیاز دارد، مطالعه، مطالعه و مطالعه.
.
Only in driving time let them to take your rights ! But not in any other time.
فقط در موقع رانندگی اجازه بده تا حق تو را بخورند، ولی جاهای دیگر نه.
.
If you don't reach your goal , there should be some reason behind it ! Patience ,patience.
اگر به خواسته‌ات نمی‌رسی، حتما حکمتی دارد، صبر کن،صبر کن.
.
Before signing up a contract, read it consciously for three times !
قبل از امضاء هر قراردادی سه بار آن را با دقت بخوان.
.
Don't drive with out your insurance card even for few second
حتی برای چند ثانیه بدون بیمه‌نامه، رانندگی نکن.
.
Tell to your partner everyday that you really love them.
هرروز به همسرت بگو که دوستش داری.
.
Don't disclose anyone's secret , even if they become your enemy one day .
هرگز راز کسی را فاش نکن، حتی اگر روزی دشمن تو شده باشد.
.
If you have all the wealth of the universe , you still do work .
اگر تمام ثروت دنیا مال تو باشد، باز هم کار کن.
.
Kiss your parents hands .
بر دست پدر و مادرت بوسه بزن.
.
If you barrow a car, clean it nicely and fill its gas tank when you return it to its owner .
اگر اتومبیلی امانت گرفتی. آن را کاملا نظافت کن و پر از بنزین به صاحبش برگردان.
.
Saying No is not a bad thing ! With saying No , you will live better !!
نه گفتن کار بدی نیست، با نه گفتن راحت تر زندگی می‌کنی.
.
Find a job that makes you happy and fills your pockets up and it relates to your attitude and values.
شغلی انتخاب کن که روح تو را شاد و جیب تو را پر کند و با فرهنگ و ارزش‌های تو همخوان باشد.
.
With having a good partner , you have everyone and everything .
با داشتن همسری خوب، همه کس و همه چیز را یکجا داری.
.
Five important points to upbringing children : neighborhood, neighborhood, neighborhood and again neighborhood and neighborhood.
پنج نکته مهم در تربیت فرزند: محله محله محله و باز هم محله و محله.
.
If you have time to decide something, do six things : don't rush , think good , calculate everything, the thing you are deciding should be high valued , choose the best , and never regret what you choose.
اگر فرصتی برای انتخاب کردن به تو داده شد به شش چیز عمل کن، شتاب نکن، خوب فکر کن، همه چیز را حساب کن، آنچه انتخاب می‌کنی از ارزش بالایی برخوردار باشد، بهترین را انتخاب کن، هرگز از انتخابت پشیمان نشو.
.
If the world becomes a forest , you become a lion .
اگر دنیا مثل جنگل شد، تو مثل شیر باش.
.
Make your will after your death , they donate your body organs .
وصیت کن تا بعد از مرگ، اعضای تو را هدیه کنند.
.
Don't raise your voice for police and judge . don't do it for others too , just talk logically.
برای قاضی و پلیس صدایت را بالا نبر.برای بقیه هم نبر بالا و با منطق صحبت کن.
.
Except in the war , be the pioneer person. Pioneers are seeing the headlands sooner than others do.
بجز جنگ همه جا جلودار باش، جلوداران پرتگاه‌های خطرناک را زودتر از همه می‌بینند.
.
Be a paladin rather than a champion. Paladin is like a friend and stays back of people , but champion defeats everyone !
پهلوان باش، نه قهرمان. پهلوان، یار و تکیه‌ی گاه دیگران است ولی قهرمان، همه را شکست می‌دهد.
.
You're disable till you don't learn, therefore learn and be able.
تا ندانی، نمی توانی، پس بدان تا به توانی.
.
To not forgetting ,Note what did you give barrow to and what did you get barrow from .
بنویس، چه امانت داده‌ای و چه امانت گرفته‌ای تا فراموش نکنی.
.
No left ,no right , the straight way is the shortest way.
نه راست، نه چپ، راه مستقیم کوتاه‌ترین راه است.
.
Neither do a misdeed nor beg after !
نه خلاف کن و نه التماس.