انگلیسی مثل آب خوردن

ویلیام شکسپیر گفت :
.
I always feel happy, you know why?
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
.
Because I don't expect anything from anyone
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم
.
Expectations always hurt ...
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...
.
Life is short ...
زندگی کوتاه است ...
.
So love your life ...
پس به زندگی ات عشق بورز ...
.
Be happy
خوشحال باش
.
And keep smiling
و لبخند بزن
.
Just Live for yourself and ..
فقط برای خودت زندگی کن و ...
.
Before you speak ؛ Listen
قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن
.
Before you write ؛ Think
قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن
.
Before you spend ؛ Earn
قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش
.
Before you pray ؛ Forgive
قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش
.
Before you hurt ؛ Feel
قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن
.
Before you hate ؛ Love
قبل از تنفر ؛ عشق بورز
.
That's Life …
زندگی این است ...
.
Feel it, Live it & Enjoy it
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر