انگلیسی مثل آب خوردن

تقديم به تمامي دختران، مادران و بانو هاي سرزمينم.

.

اين متن رو حتما" بخونيد؛ مراقب اشكهاتون باشيد!
.
A little boy asked his mother, "Why are you crying?" "Because I'm a woman," she told him.
پسربچه ای از مادرش پرسید:چرا تو گریه می کنی؟مادر جواب داد برای اینکه من زن هستم.
.
"I don't understand," he said. His Mom just hugged him and said, "And you never will."
او گفت: من نمی فهمم!مادرش اورا بغل کرد و گفت: تو هرگز نخواهي فهميد
.
Later the little boy asked his father, "Why does mother seem to cry for no reason?"
بعد پسربچه از پدرش پرسید:چرا به نظر می آـید که مادر بی دلیل گریه می کند.
.
" All women cry for no reason," was all his dad could say.
همه زنها بی دلیل گریه می کنند!این تمام چیزی بود که پدر می توانست بگوید.
.
The little boy grew up and became a man, still wondering why women cry.
پسربچه کم کم بزرگ و مرد شد.اما هنوز درشگفت بود که چرا زنها گریه می کنند؟
.
Finally he put in a call to God. When God got on the phone
سرانجام او مکالمه ای با خدا انجام داد و وقتی خدا پشت خط آمد،او پرسید:
.
he asked, "God, why do women cry so easily?"
خدایا چرا زنها به آسانی گریه می کنند؟
.
God said: " When I made the woman she had to be special.
خدا پاسخ داد:وقتی من زن را آفریدم،گفتم او باید خاص باشد
.
I made her shoulders strong enough to carry the weight of the world,
yet gentle enough to give comfort.
من شانه هایش را آنقدر قوی آفریدم تا بتواند وزن جهان را تحمل کند و در عین حال شانه هایش را مهربان آفریدم تا آرامش بدهد.
.
I gave her an inner strength to endure childbirth and the rejection that many times comes from her children.
من به او یک قدرت درونی دادم
تا وضع حمل و بی توجهی که بسیاری اوقات از جانب بچه هایش به او می شود را تحمل کند.
.
I gave her a hardness that allows her to keep going when everyone else gives up,
and take care of her family through sickness and fatigue without complaining.
من به او سختی را دادم که به او اجازه می دهد وقتی که همه تسلیم شدند او ادامه بدهد
و از خانواده اش به هنگام بیماری و خستگی و بدون گله و شکایت مراقبت کند.
.
I gave her the sensitivity to love her children under any and all circumstances,
even when her child has hurt her very badly.
من به او حساسیت عشق به بچه هایش را در هر شرایطی حتی وقتی بچه اش او را به شدت آزار داده است ارزانی داشتم.
.
I gave her strength to carry her husband through his faults
and fashioned her from his rib to protect his heart.
من به او قدرت تحمل اشتباهات همسرش را دادم و او را از دنده همسرش آفریدم تا قلبش را حفظ کند.
.
I gave her wisdom to know that a good husband never hurts his wife,
من به او عقل دادم تا بداند که یک شوهر خوب هرگز به همسرش آسیب نمی رساند.
.
but sometimes tests her strengths and her resolve to stand beside him unfalteringly.
اما گاهی اوقات قدرتها و تصمیم گیری هایی را برای ماندن بدون تردید در کنار او امتحان می کند.
.
And finally, I gave her a tear to shed. This is hers exclusively to use whenever it is needed."
سرانجام اشک را برای ریختن به او دادم.
این مخصوص اوست تا هروقت که لازم شد از آن استفاده کند.
.
"You see my son," said God,
"the beauty of a woman is not in the clothes she wears, the figure that she carries,
or the way she combs her hair.
پسرم می بینی که زیبایی زن در لباسهایی که می پوشد
ودر شکلی که دارد یا به طریقی که موهایش را شانه می زند نیست.
.
The beauty of a woman must be seen in her eyes,
because that is the doorway to her heart - the place where love resides
زیبایی زن باید در چشمانش دیده شود.
چون دريچه ای است به سوی قلبش، جائیکه عشق سکونت دارد.
.
تقديم به تمامي دختران، مادران و بانو هاي سرزمينم
به راستي كه ما مردان زحمات مادران و همسران خود را درك نميكنيم