انگلیسی مثل آب خوردن

شعر انگلیسی با ترجمه – متن زیبای انگلیسی جالب

I can hear her paces!
Gentle and light!
Nature becomes fresh in her fragrant appearance.
Trees sprout,
Birds begin singing,
And rivers start singing the life melody…

صدای قدم هایش را می شنوم
آرام و سبک
طبیعت با عطر حضورش تازه می شود
درختان جوانه می زنند
پرنده ها نغمه خوان می شوند
و رودخانه آواز حیات سر می دهند

شعر انگلیسی با موضوع ، دنیا ، زندگی ، عاطفی زیبا


Yesterday's frozen and wintry nature becomes like a paradise with her pleasant breeze,
And trees forget all the cold memories on the auspicious arrival of spring.
دنیای بی روح و یخ زده ی دیروز با نسیم دلنشینش چونان بهشت می شود
و درختان تمام خاطرات سرد زمستانی را به یمن ورود بهار از یاد می برند
جهت مشاهده یک شعر انگلیسی زیبای دیگر کلیک کنید.

یک متن زیبا انگلیسی با ترجمه فارسی میتواند بسیار جالب و حاوی نکات آموزنده انگلیسی باشد. در زیر نمونه یک متن زیبا انگلیسی درباره سال نو و بهار را مشاهده می کنید.
متن انگلیسی سال نو

I was thinking;
Maybe I am just like this nature.
And until my heart is the prison of bitter memories, it won't host the spring!
My heart shook! How can I forget?
But…forgiveness in not naivety, it’s not forgetfulness…
Forgiveness is a present for our heart, to become weightless, to be peaceful & mellow.
I clean my heart from hatreds and annoyances, to welcome the spring full of affection, love and truthfulness…
Calm and light, like the spring…
با خود اندیشیدم؛
شاید من نیز همانند این طبیعتم
و قلبم تا زمانی که زندان خاطرات تلخ است، میزبان بهار نخواهد شد
دلم لرزید. چگونه فراموش کنم
اما… گذشت سادگی نیست، فراموشی نیست
بخشایش پیشکشی است برای قلب خود، که سبک شود، که آرامش یابد
دلم را از کینه ها و رنجش ها می شویم، تا با وجودی مملو از مهر و پاکی، به استقبال نوروز بیایم
سبک و آرام، چون بهار