انگلیسی مثل آب خوردن

متني بسيار زيبا انگليسي و فارسي

People are often unreasonable illogical, and self-centered; Forgive them anyway 
مردم اغلب بي انصاف و بي منطق و خودخواه اند.با اين وجود ، آنها را ببخش!
.
If you are kind, People may accuse you of selfish, ulterior motives; Be kind anyway 
اگر مهربان باشي،مردم تو را متهم به خودخواهي و داشتن انگيزه هاي پنهاني مي كنند.با اين وجود ، مهربان باش!
.
If you are successful, you will win some false friends and some true enemies; Succeed anyway .
اگر موفق باشي،برنده داشتن دوستاني بي وفا و دشمناني راستين خواهي بود.با اين وجود ، موفق باش!
.
If you are honest and frank, people may cheat you; Be honest and frank anyway 
اگر صادق و صريحي،مردم بر سرت كلاه مي گذارند.با اين وجود صادق باش!
.
What you spend years building, someone could destroy overnight; Build anyway. 
چيزي كه عمري براي ساختنش وقت صرف كرده اي را كسي در يك شب به نابودي مي كشاند.با اين وجود بساز!
.
If you find serenity and happiness, they may be jealous; Be happy anyway.
تو آرامش و شادي را مي يابي و آنها حسودي خواهند كرد.با اين وجود شاد باش!
.
The good you do today, people will often forget tomorrow; Do good anyway.
كار شايسته اي را امروز انجام ميدهي و مردم فردا آن را از ياد خواهند برد.با اين وجود ، كارهاي شايسته انجام بده!
.
Give the world the best you have, and it may never be enough; Give the world the best you've got anyway 
بهترين دارايي ات را به دنيا بده، و البته اين هيچگاه كافي نخواهد بود. با اين وجود بهترين چيزي كه به دست آوردي را به دنيا ببخش!
.
You see, in the final analysis, it is between you and God; It was never between you and them anyway
مي بيني، در تحليل نهايي همه چيز بين تو و خدا است.و با اين وجود هرگز چيزي بين تو و مردم نبوده است.
~Mother Teresa