انگلیسی مثل آب خوردن

متني زيبا تقديم شما انگليسي با ترجمه فارسي متن
:)

I swear by the quiet silence of your paper house, I know your dreams are as beautiful as my fancies believable.
به سکوت آرام خانه کاغذی ات قسم که می دانم رویاهای تو به زیبایی خیالات من باورکردنی است.
You've got the mystic believe of love from my silence.
 تو از سکوت من به باور عرفانی عشق رسیده ای.
.
I've got the final point of belief from your silence.
 من از سکوت تو به نقطه نهایی ایمان رسیده ام.
.
Maybe it's not possible to feel that the words we say about the paper world we've made are hearable.
شاید نتوان درک کرد که گفته های ما از آن دنیای کاغذی که ساخته ایم، شنیدنی است.
.
But we can start to paint the gray branches of the paper trees green.
 ولی می شود دست به کار شد و رنگ سبز به شاخه های خاکستری درختهای کاغذی کشید.
.
I know painting, you know painting too. So why don't you start?
 من که نقاشی کردن می دانم. تو هم که نقاشی کردن می دانی. پس چرا دست به کار نمی شوی؟
.
When I was a child, I didn't have any water color. I used to go to little garden near stream and cut all the color flowers and paint.
وقتی بچه بودم، برایم آبرنگ نمی خریدند. می رفتم سراغ باغچه کنار رودخانه هر چه گلهای رنگی بود می چیدم و نقاشی می کردم.
.
If we search the paper garden near paper house for a short time, there have to be flowers to paint our believes the red color of love.
 اگر کمی در باغ کاغذی کنار خانه کاغذی مان جستجو کنیم حتماً گلهای کاغذی دارد که رنگ قرمز عشق به باورهایمان بکشیم.
.
انگلیسی مثل آب خوردن