انگلیسی مثل آب خوردن

متن انگليسي همراه با ترجمه و معني فارسي

Easy is to dream every night.
Difficult is to fight for a dream...
خوابیدن در هر شب آسان است
ولی مبارزه با آن مشکل است.
Easy is to show victory.
Difficult is to assume defeat with dignity...
نشان دادن یپروزی آسان است.
قبول کردن شکست مشکل است.
Easy is to admire a full moon.
Difficult to see the other side...
حظ کردن از یک ماه کامل آسان است .
ولی دیدن طرف دیگر آن مشکل است.
Easy is to stumble with a stone.
Difficult is to get up...
زمین خوردن با یک سنگ آسان است .
ولی بلند شدن مشکل است.
Easy is to enjoy life every day.
Difficult to give its real value...
لذت بردن از زندگی آسان است..
ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است.
Easy is to promise something to someone.
Difficult is to fulfill that promise...
قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .
ولی وفای به عهد مشکل است.
Easy is to say we love.
Difficult is to show it every day...
گفتن اینکه ما عاشقیم آسان است .
ولی نشان دادن مداوم آن مشکل است .
Easy is to criticize others.
Difficult is to improve oneself...
انتقاد از دیگران آسان است.
ولی خودسازی مشکل است.
Easy is to make mistakes.
Difficult is to learn from them...
ایراد گیری از دیگران آسان است.
عبرت گرفتن از آنها مشکل است.
Easy is to weep for a lost love.
Difficult is to take care of it so not to lose it.
گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است.
ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است.
Easy is to think about improving.
Difficult is to stop thinking it and put it into action...
فکر کردن برای پیشرفت آسان است
متوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل است.
Easy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt...
فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است.
رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است.
Easy is to receive
Difficult is to give
دریافت کردن آسان است.
اهدا کردن مشکل است.
Easy to read this
Difficult to follow
خوندن این متن آسان است .
ولی پیگیری آن مشکل است.
Easy is keep the friendship with words
Difficult is to keep it with meanings
حفظ دوستی با کلمات آسان است .
حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است