انگلیسی مثل آب خوردن

متن عاشقانه انگيسي همراه با ترجمه فارسي

 

I wish I was your lover كاش معشوق تو بودم
You know I got this feeling that I just can’t hide میدونی یك احساسی دارم كه نمی تونم پنهان كنم
I try to tell you how I feel سعی می كنم كه بهت بگم احساسم چیه
I try to tell you about I’m me سعی می كنم كه بهت بگم ولی من
Words don’t come easily كلمات به آسانی نمی آیند
When you get close I share them وقتی تو نزدیك می شی او نا رو تقسیم می كنم
I watch you when you smile من تماشات می كنم وقتی تو لبخند می زنی
I watch you when you cry من تماشات می كنم وقتی تو گریه می كنی
And I still don’t understand و من هنوز نفهمیدم
I can’t find the way to tell you راهی رو برای گفتن پیدا نكردم
I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide كه نمی تونم پنهانش كنم
Don’t try to run away سعی نكن فرار كنی
There’s many thing I wanna say خیلی چیزهاست كه باید بهت بگم
No matter how it ends فرقی نمی كنه چطوری تموم بشه
Just hold me when I tell you فقط به من گوش كن وقتی كه بهت می گم
I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide كه نمی تونم پنهانش كنم
Oh I need is a miracle چیزی كه من می خوام یك معجزه است
Oh baby all I need is you عزیزم همه ی چیزی كه من می خوام
تویی
All I need is a love you give همه ی چیزی كه می خوام یك عشقی است كه تو به من بدی
Oh baby all I need is you عزیزم همه ی چیزی كه می خوام تویی
Baby you عزیزم تو
I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide كه نمی تونم پنهان كنم
I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide كه نمی تونم پنهانش كنم
I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide كه نمی تونم پنهان كنم
Just wanna be your lover فقط می خوام كه معشوق تو باشم
Just wanna be the one فقط می خوام تنها (یكی ) باشم
Let me be the lover بذار معشوقت باشم
Let me be the one بذار تنها ( یكی ) باشم