انگلیسی مثل آب خوردن

با من باش؛ با من

walk with me in love
عاشقانه همراه من گام بردار
Talk to me about
به من از آن بگو
what you cannot say to others
كه توان گفتنتش را به ديگری نداری
Laugh with me
با من بخند
even when you feel silly
حتی آنگاه كه احساس حماقت ميكنی
Cry with me
با من گريه كن
when you are most upset
آنگاه كه در اوج پريشانی هستی
Share with me all the beautiful things in life
تمام زيباييهای زندگی را با من شريك باش
Fight with me
در كنار من
against all the ugly things in life
با تمام زشتی های زندگی ستيز كن
Create with dreams to follow me
با من روياهايی را بيافرين تا به دنبال آنها برويم
Have fun with  in whatever we do me
در شادی هرچه ميكنم شريك باش
Work with me towards common goals
برای رسيدن به آرزوهایمان ياری ام كن
...Walk with me throughout life
بيا با هم گام برداريم در تمام زندگي