انگلیسی مثل آب خوردن

جمله های زیبای انگلیسی برای آموزش زبان انگلیسی

 

Easy is to get a place is someone's address book.
Difficult is to get a place in someone's heart.

در دفترچهءآدرس اشخاص جا داشتن آسان است.
در قلب آنها جا باز کردن مشکل است .

Easy is to judge the mistakes of others
Difficult is to recognize our own mistakes

قضاوت در بارهء اشتباه دیگران آسان است
تشخیص اشتباه خود مشکل است .

Easy is to talk without thinking
Difficult is to refrain the tongue

Easy is to hurt someone who loves us.

حرف زدن بدون فکر کردن آسان است .
گرفتن جلو زبان از حرف زدن مشکل است.


Difficult is to heal the wound...

اذیت کردن شخصی که ما رو دوست دارد آسان است.
التیام زخم دیگران مشکل است.

Easy is to forgive others
Difficult is to ask for forgiveness

عفو و بخشیدن دیگران آسان است .
طلب عفو کردن مشکل است.