انگلیسی مثل آب خوردن

 

Your Thought تفكر شما 

 


 

The condition of your life

.is the reflection of your thought

.You would become the person that you think of daily

.Join these days & make a perfect person

.You create your thoughts, so try to create nice ones

 

 وضعیت زندگی شما باز تاب افکار شماست

شما آن کسی می شوید که هر روز در باره اش فکر می کنید

پس این روزها را به هم پیوند زنید و انسانی کامل بسازید

این شمائید که افکار خود را خلق می کنید

پس سعی کنید افکار خوب خلق کنید