انگلیسی مثل آب خوردن

 

جملات زیباي انگليسي همراه با ترجمه

 

Treat everyone you meet like you want to be treated

 

هرآنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند

Watch a sunrise at least once a year.    

  سالی یكبار طلوع خورشید را تماشا كن

Never refuse homemade brownies.

هرگز شیرینی های خانگی را رد نكن

Strive for excellence, not perfection.

همیشه برای عالی بودن تلاش كن نه كامل بودن

Always accept an outstretched hand.

دستی را كه به سوی تو دراز شده را رد مكن


Stop blaming others.

از سرزنش دیگران دست بردار


Take responsibility for every area of your life.

در تمام امور زندگی ات مسئولیت پذیر باش


Wave at kids on school busses.

برای كودكان سوار اتوبوس مدرسه دست تكان بده


Be there when people need you.

موقع نیاز مردم به تو آماده باش


Feed a stranger's expired parking meter.

جای پاركی برای غریبه ها بگذار


Don't expect life to be fair.

انتظار نداشته باش زندگی عادلانه باشد


Never underestimate the power of love.

هرگز قدرت عشق را دست كم نگیر


Don't be afraid to say, "I made a mistake."

هرگز نترس این كه بگویی :من اشتباه كردم 


Don't be afraid to say, "I don't know."

 

هرگز نترس این كه بگویی :من نمی دانم


Compliment even small improvements.

از پیشرفت های كوچك تعریف كن


Keep your promises no matter what.

به قولت پایبند باش


Marry for love.

به خاطر عشق ازدواج كن


Rekindle old friendships.

دوستی های قدیم را تازه كن


Count your blessings.

سپاسگزار باش