انگلیسی مثل آب خوردن

چند تا جمله زیبای انگلیسی با معنی فارسی

 

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in.

فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند.

Love is blind — marriage is the eye-opener.

عشق چشم را می بندد اما ازدواج چشم را باز می کند.

Love is like a war:Easy to begin Hard to end!

عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود.

I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know, even if its just for a second, that I’ve crossed your mind.

بهترین احساس زمانی به من دست می دهد که به من سلام می کنی یا لبخندی میزنی حتی اگر برای ثانیه ایی، چرا که می فهمم یرای لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام.

Love my EYES when u look into them

I love my NAME when u say it

I love my HEART when u love it

I love my life when you are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم

اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی

قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی

زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less.

بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم.

Don't wait until people are dead to give them flower.

برای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین.

True love never dies, even if you have found a new love, the sweet memory of the past will continue to hunt you for the rest of your life.

عشق واقعی هیچگاه پایانی ندارد حتی اگر عشق جدیدی پیدا کنید, خاطرات شیرین گذشته در ادامه زندگی همیشه همراه شما خواهد بود.

Love is wide ocean that joins two shores.

عشق اقيانوس وسيعي است که دو ساحل رابه يکديگر پيوند ميدهد.