انگلیسی مثل آب خوردن

ضرب المثل فارسي انگليسي


- A poor workman blames his tools.
عروس نمي توانست برقصد، مي گفت زمين کج است!
- A bird in the hand is worth two in the bush.
سیلی نقد به از حلوای نسیه!
- Absence makes the heart grow fonder.
دوری و دوستی!
- A cat may look at a king.
به اسب شاه گفته یابو!
- A coward dies a thousand times before his death.
ترس برادر مرگ است!
- Actions speak louder than words.
به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست!
- A fool and his money are easily parted.
تا ابله در جهان هست، مفلس در نمي ماند.
- A fox smells its own lair first.
تا چوب را بلند کنی، گربه دزده فرار مي کند!
- A friend in need is a friend indeed.
دوست آن است که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی
- After a storm comes a calm.
بعد از خشم، پشيمانی است.
- A good beginning makes a good ending.
- All's well that ends well.
خشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج
- A jack of all trades is master of none.
همه کاره و هیچ کاره!
- A miss by an inch is a miss by a mile.
آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب!
- A penny saved is a penny earned.
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.
- A person is known by the company he keeps.
تو اول بگو با کیان دوستی / پس آنگه بگویم که تو کیستی
- A picture is worth a thousand words.
زلیخا گفتن و یوسف شنیدن / شنیدن کی بود مانند دیدن؟
- A rolling stone gathers no moss.
بر سنگ گردان نروید نبات.
- A sound mind in a sound body.
عقل سالم در بدن سالم است.
- All that glitters is not gold.
هر گردی، گردو نیست!
- All things come to he who waits.
گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازی!
- An ounce of prevention is worth a pound of cure.
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
- Ask and you shall receive.
پرسان پرسان می روند هندوستان!
- As you make your bed, so you must lie in it.
خودکرده را تدبیر نیست.
آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته!
- As you sow, so shall you reap.
هر چه بکاشتی تو، همان بدروی!
- A word to the wise is enough.
در خانه گر کس است، یک حرف بس است!
- A word spoken is past recalling.
تیری که رها شد به چله باز نگردد.

● A bad penny always comes back.
مال بد بيخ ريش صاحبش!
● Barking dogs seldom bite.
از آن نترس كه هاي و هوي دارد / از آن بترس كه سر به تو دارد
● The beaten road is the safest.
آزموده را آزمودن خطاست.
● Beggars must not be choosers.
دندان اسب پيشكشي را نمي شمارند.
● The best fish swim near the bottom.
هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد.
● A bird in the hand is worth two in the bush.
سيلي نقد به از حلواي نسيه.
● Better late than never.
دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است.
● A big head has a big ache.
هر كه بامش بيش،‌ برفش بيشتر.
● Birds of a feather flock together.
كبوتر با كبوتر،‌ باز با باز
● The biter is sometimes bitten.
دست بالاي دست بسيار است.

The city of happiness is in the state of mind.
آدرس شهر خوشبختي در ذهن ماست
The meek shall inherit the earth.
صابران وارثان اين جهانند
If you can not change the situation ,then try to change your way of looking at the situation.
اگر قادر به ايجاد تغيير شرايط نيستيد ديد خود را عوض كنيد
Diligence is the mother of good luck.
پشتکار مادر خوش شانسی است
If you don’t get the tasks you like , like the tasks you get.
اگر نمي تواني كار دلخواهت را بدست آوري به كاري كه داري قناعت كن
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off the goals.
وقتي چشمانت را بر روي اهداف ببندي مشكلات بيشماري ظاهر مي شوند
If there seems to be no bright side to your life , polish up the dark side.
اگر هيچ نقطه روشني در زندگيتان وجود ندارد تاريكيها را خود روشن كنيد
Failure teaches success.
شکست پیروزی می آموزد
Forgive and forget.
ببخش و فراموش کن
Honesty is the best policy.
صداقت بهترین روش است
I really prepared for that exam. It should be a piece of cake.
من واقعاً خودم را برای امتحان آماده کرده ام. باید مثل آب خوردن باشد
اميدوارم لذت برده باشيد

سخنان حكيمانه
þ Doing nothing is better than being busy doing nothing.
كار نكردن بهتر از مشغول شدن به كاري است كه فايده اي ندارد.
þ The more we love our friends, the less we flatter them.
هر چقدر كه ما زيادتر رفقايمان را دوست داشته باشيم كمتر به آنها تملق مي گوئيم.
þ Every man is the architect of his own fortune.
هر كس معمار طالع خويش است.
þ Speaking without thinking is shooting without aiming.
صحبت بدون تفكر مانند تيراندازي بدون هدف است.
þ If you don't get what you want, it is because either that you did not        seriously want it, or that you tried to bargain over the price.
اگر آنچه را كه مي خواهيد به دست نمي آوريد به علت آن است كه يا شما جداً آن را نمي خواسته ايد يا تلاش كرده ايد كه در ارزش آن چانه بزنيد.
þ Worry is like sand in an oyster: a little produces a pearl , too much kills the animal.
غم و غصه مانند شن در يك صدف است : كمي از آن توليد مرواريد مي كند مقدار بسيار زياد آن جانور را مي كشد.
þPeople are generally satisfied with the reasons which they themselves believe them, not by those of others.
مردم معمولاً با دلائلي كه خودشان به آنها عقيده دارند راضي مي شوند نه با دلائلي كه ديگران به آنها معتقدند.

1) It takes two to tango
Meaning:  when two people work as a team, they are both responsible for the team’s successes and failures.
2) An apple a day keeps the doctor away
Meaning:  eating an apple every day helps a person to stay healthy.
3) Do as I say, not as I do
Meaning:  follow my advice, but don’t follow my example.
4) If you can’t beat them, join them
Meaning:  if you can’t defeat your opponent, join forces with them.
5) Money does not grow on trees
Meaning:  Money is not easily obtained
6) Don’t put all your Eggs in one basket
Meaning:  Don’t risk losing everything at once
7) Don’t put all your Eggs in one basket
Meaning: don’t risk losing everything at once
8) No pain, No Gain
Meaning:  Nothing can be accomplished without effort
9) You are never too old to learn
Meaning:   a person can learn at any age
10) Practice makes perfect
Meaning:   doing something many times improve one’s skill at it

او را یک اشارت بس بود
. A word is enough to the wise  
همه کاره و هیچ کاره.
A Jack of all trades is master of none.
عقل سالم در بدن سالم.
A sound mind in the sound body.
لنگه کفش در بیابان نعمت است.
Any port in a storm.
ترک عادت موجب مرض است.
Bad habits never die.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.
Better late than never.
حساب حساب کاکا برادر.
Business is business.
اول خویش بعد درویش.
Charity begins at home.
به عمل کار برآید نه به حرف.
Deeds not words.
اسب پیشکش را دندانشو نمی شمارند.
Don't look a gift horse in the mouth.
باد آورده را باد می برد.
Easy come easy go.
با هر که راست آید از چپ و راست آید.
It never rains but it pours.
گذشته ها گذشته.
Let bygones be bygones.
مگن انگشت در سوراخ کژدم.
Let the sleeping dogs lie.
کبوتر با کبوتر باز با باز     کند همجنس با همجنس پرواز.
Like likes like.
بی گدار به آب نزن.
Look before you leap.
گوش عزیز است گوشواره هم عزیز است.
Love me love my dog.
آنچه دلم خواست نه آن شد      آنچه خدا خواست همان شد.
Man proposes God disposes.
قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود.
Many a little makes a mickle.
ز نیرو بود مرد را راستی.
Might is right.
پول پول می آورد .
Money begets money.
زر کار کند و مرد لاف زند.
Money talks.
کار امروز را به فردا نیانداز.
Never put off till tomorrow what you can do today.
بی خبری خوش خبری است .
No news is good news.
نا برده رنج گنج میسر نمی شود.
No pains, no gains.
عا قبت جوینده یابنده است.
Nothing seek .nothing find.
با یک گل بهار نمی شود.
One swallow does not make a summer.
از دل برود هر آنکه از دیده برفت.
Out of sight, out of mind.
اگر خواهی بشوی خوش نویس بنویس و  بنویس و  بنویس .
Practice makes perfect.
سکوت علامت رضاست.
Silence gives consent.
سخن اگر زر است و سکوت گوهر است .
Speech is silver, silence is gold.
کاچی بهتر از هیچی.
Sth is better than nothing.
فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه.
Still waters run deep.
تا تنور داغ بچسبان.
Strike when the iron is hot.
ماه همیشه زیر ابر نمی ماند.
The truth will out.
کاسه ای زیر نیم کاسه است.
There is sth in the wind.
وقت طلا است.
Time is money.
بشر جایز الخطاست.
To err is human.
یک دست صدا ندارد.
Two heads are better than one.
دیوار موش داره موشم گوش داره.
Walls have ears.
قناعت توانگر کند مرد را.
Waste not, Want not.
آب رفته ز جوی باز نمی گردد.
What is done can not be undone.
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.
When in Rome do as the romances do.
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.
Where there is a smoke there is a fire.
خواستن توانستن است.
Where there is a will there is a way.

Easy come, easy go باد آورده را باد میبرد
بیخبری خوش خبری ست No news is good news
Third time lucky تا سه نشه بازی نشه
Be the thin end of the wedge تخم مرغ دزد شتر دزد میشود
Tit for tat اون در این به
Every cloud has a silver lining است در نا امیدی بسی امید
A liar ought to have a good memory دروغگو کم حافظه است
Outstay one's welcome انداختن کنگر خوردن و لنگر
Curiosity killed the cat فضول را بردند جهنم
The biter bit دست بالای دست بسیار است
Nothing ventured, nothing gained نابرده رنج گنج میسر نمیشود
Business is business   حساب حساب است کاکا برادر
Practice makes perfect است کار نیکو کردن از پر کردن
The cat dreams of mice شتر در خواب بیند پنبه دانه
(Tell) a cock and bull story قصه حسین کرد شبستری گفتن
Smell fishy کاسه ای زیر نیم کاسه است
A big head has a big ache هر که بامش بیش برفش بیشتر
Go with the ride هم رنگ جماعت شدن
East, West, home’s best هیچ کجا خانه خود آدم نمیشود
Tells tales کردن یک کلاغ چهل کلاغ
Hit the jackpot شدن یک شب پول دار
Keep up with the joneses چشم و هم چشمی کردن
Knock sth down چوب حراج به چیزی زدن
The miles of God grind slowly (but they grind exceeding small) چوب خدا صدا ندارد
Put a spoke in sb’s wheel چوب لای چرخ کسی گذاشتن
Cry wolf چوپان دروغگو
What’s cooking?  است چه کاسه ای زیر نیم کاسه
Account for حساب پس دادن