انگلیسی مثل آب خوردن

رایج ترین ضرب المثل های انگلیسی همراه با ترجمه

 

۱

A bad thing never dies

 

بادنجان بم آفت ندارد

 

 

2

 

A bad workman quarrels with(blames)his tool

 

نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است

 

 

 

3

 

A beggar’s purse is bottomless

 

اگر ریگ بیابان در شود چشم گدایان پر نشود

 

 

 

4

 

A bird in the hand is worth two in the bush

 

سیلی نقد به از حلوای نسیه

 

 

 

5

 

A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword

 

زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است

 

 

 

6

 

Absence makes the heart grow found; friends agree but at distance

 

دوری ودوستی

 

 

 

7

 

A burnt child dreads the fire

 

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

 

 

 

8

 

A clear conscience fear no accusation

 

توپاک باش و مدار ای برادرازکس باک

 

 

 

9

 

Action speaks louder than words

 

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

 

 

 

10

 

Add fuel to the fire

 

آتشی را دامن زدن

 

 

 

11

 

Adversity often leads to prosperity

 

پایان شب سیه سپید است

 

 

 

12

 

All ears

 

سرا پا گوش بودن

 

 

 

13

 

A friend in need is a friend indeed

 

دوست آنست که گیرد دست دوست/در پریشان حالی و درمانذگی

 

 

 

14

 

A friend to every body is a friend to nobody

 

دوست همه کس دوست هیچ کس نیست

 

 

 

15

 

After death the doctor

 

نوشدارو پس از مرگ سهراب

 

 

 

16

 

A good name is better than riches

 

نام نیگو گر بماند ز آدمی/به کز او ماند سرای زرنگار

 

 

 

17

 

A good win needs no bush

 

مشک آن است که خود ببوید

 

 

 

18

 

A great ship must have deep water

 

هر که بامش بیش برفش بیشتر

 

 

 

19

 

A happy heart makes a blooming visage

 

رنگ رخسار نشان می دهدازسر ضمیر

 

 

 

20

 

A hard gathering, a wide scattering

 

حساب به دینار،بخشش به خروار

 

 

 

21

 

A hungry man, an angry man

 

آدم گرسنه دین و ایمان ندارد

 

 

 

22

 

A join pot does not boil

 

دیگ شراکت جوش نمی آید

 

 

 

23

 

A little bird told me so

 

کلاغه برایم خبر آورد

 

 

 

24

 

All are not thieves that dogs hard at

 

هر گردی گردو نیست

 

 

 

25

 

All is for the best

 

هر چه پیش آید خوش آید

 

 

 

26

 

All is well that ends well

 

شاهنامه آخرش خوش است

 

 

 

27

 

A white lie

 

دروغ مصلحتی

 

 

 

28

 

A lover dreams of his mistress

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

 

 

29

 

A nod to the wise, a rod for the fool

 

عاقل را اشارتی کافیست

 

 

 

30

 

Answer one in his own language; tit for tat

 

جواب های، هوی است

 

 

 

31

 

April and May are the keys of the year

 

سالی که نکوست از بهارش پیداست

 

 

 

32

 

As easy as A B C; as easy as winking

 

مثل آب خوردن

 

 

 

33

 

A sound mine is in a sound body

 

عقل سالم در بدن سالم

 

 

 

34

 

As proud as the peacock

 

از دماغ فیل افتاده

 

 

 

35

 

As well known as the village pump

 

گاو پیشانی سفید

 

 

 

36

 

At a loose end

 

پا در هوا

 

 

 

37

 

At a loss to understand

 

سر در گم

 

 

 

38

 

A widow’s mite

 

برگ سبزی است تحفه ی درویش

 

 

 

39

 

A willing horse is run to death

 

خر بارکش را هی بار می کنند

 

 

 

40

 

A wool seller knows a good buyer

 

کاسب مشری خود را می شناسد

 

 

 

41

 

A word before is worth two after

 

جنگ اول به از صلح آخر

 

 

 

42

 

A word is enough to the wise

 

عاقل را اشارتی کافیست

 

 

 

43

 

A word spoken is an arrow left fly

 

آب رفته ز جوی باز نمی گردد

 

 

 

44

 

Barking dogs don’t bite

 

از آن نترس که های و هوی دارد/از آن بترس که سر به زیر دارد

 

 

 

45

 

Be above oneself

 

خود را گم کردن

 

 

 

46

 

Be all abroad

 

از مرحله پرت بودن

 

 

 

47

 

Bear one a grudge

 

با کسی لج بودن

 

 

 

48

 

Beat about the bush

 

کرکری خواندن

 

 

 

49

 

Beat one to frighten an other

 

به در می گویم دیوار بشنود

 

 

 

50

 

Beauty s in the eye of beholder

 

از چشم مجنون لیلی را نگریستن

 

 

 

51

 

Beauty opens all doors

 

روی زیبا مرهم دل های خسته است

 

 

 

52

 

Be choked with tears

 

از بغض ترکیدن

 

 

 

53

 

Bed of roses

 

آش دهن سوز

 

 

 

54

 

Be fed up

 

سر رفتن حوصله

 

 

 

55

 

Be funny with some one

 

سر به سر کسی گذاشتن

 

 

 

56

 

Begin your web and God will send you the thread

 

از تو حرکت از خدا برکت

 

 

 

57

 

Be in debt

 

بدهکار بودن

 

 

 

58

 

Be in the mood

 

سر حال بودن

 

 

 

59

 

Be just to all, but trust not all

 

بد گمان باش در امان باش

 

 

 

60

 

Be moved with compassion

 

به رحم آمدن

 

 

 

61

 

Bend one’s heart on

 

دل به چیزی بستن

 

 

 

62

 

Be out of senses

 

حواس پرت بودن

 

 

 

63

 

Best wishes for

 

مبارک باشد

 

 

 

64

 

Be true and fear not

 

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک ست

 

 

 

65

 

Better a lock than doubt

 

مالت راسفت نگه دار همسایه ات را دزد مکن

 

 

 

66

 

Better face a danger once than be always in danger

 

مرگ یک دفعه شیون یک دفعه

 

 

 

67

 

Better ate than never

 

دیر آی و درست آی

 

 

 

68

 

Better sit idle than work for naught

 

بیکاری به از بیگاری است

 

 

 

69

 

Better the head of a dog than the tail of a lion

 

سگ خانه باش ولی کوچک خانه نباش

 

 

 

70

 

Better to have it out than be always aching

 

دندان لق راباید کشید

 

 

 

71

 

Between two stools one falls the ground

 

با یک دست نمی توان دو هندوانه گرفت

 

 

 

72

 

Birds of a feather flock together

 

کبوتر با کبوتر باز با باز

 

 

 

73

 

Bites and pieces(of the food)

 

هله هوله

 

 

 

74

 

Bitter pills may have wholesome effects

 

شفا بایدت داروی تلخ نوش

 

 

 

75

 

Bitter sigh

 

آه سرد

 

 

 

76

 

Bless you

 

عافیت باشد

 

 

 

77

 

Blood with tell

 

بازگردد به اصل خود هرچیز

 

 

 

78

 

Blow one’s nose

 

دماغ خود را گرفتن

 

 

 

79

 

Bread and point

 

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

 

 

 

80

 

Break bread with someone

 

نان و نمک با کسی خوردن

 

 

 

81

 

Break of relations

 

قطع رابطه کردن

 

 

 

82

 

Break the neck of a task

 

کمر کاری را شکستن

 

 

 

83

 

Break the eyes

 

بحث را عوض کردن؛شادی ایجادکردن

 

 

 

84

 

Burn the midnight lamp

 

دود چراغ خوردن

 

 

 

85

 

Buzz off

 

بزن به چاک

 

 

 

86

 

Carry pick aback

 

کول کردن

 

 

 

87

 

Carry water in a sieve; plough the sea shore

 

ب در هاون کوبیدن

 

 

 

88

 

Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after any days

 

تو نیکی می کن و در دجله انداز/که ایزد در بیابانت دهد باز

 

 

 

89

 

Catch one napping

 

چرت کسی را پاره کردن

 

 

 

90

 

Cats have nine lives

 

گربه هفت جان دارد

 

 

 

91

 

Cock and bull story

 

آسمان ریسمان-چاخان پاخان

 

 

 

92

 

Charity begins at home

 

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

 

 

 

93

 

Christmas comes but once year

 

هر روز عید نیست که حلوا خورد کسی

 

 

 

94

 

Claw me, and I’ll claw you

 

نان به همدیگر قرض دادن

 

 

 

95

 

Cleanliness is next to Godliness

 

نظافت قسمتی از ایمان است

 

 

 

96

 

Collect one’s wit

 

حواس خود را جمع کردن

 

 

 

97

 

Come off your high horse

 

پیاده شو باهم بریم

 

 

 

98

 

Come round

 

به هوش آمدن

 

 

 

99

 

Come to a standstill

 

متوقف شدن

 

 

 

100

 

be at large

 

فراری بودن

 

 

 

 

101

 

Coming events cast their shadows before

 

سالی که نکوست از بهارش پیداست

 

 

 

102

 

Cook someone’s goose

 

آشی برای کسی پختن(که یه وجب روغن داشته باشد)

 

 

 

103

 

Count sheep

 

اختر شمردن

 

 

 

104

 

Covetousness is the mother of ruin and mischief

 

طمع مایه ی فلاکت است

 

 

 

105

 

Crooked by nature is never made straight by education

 

نهال تلخ نگردد به تربیت شیرین

 

 

 

106

 

Cry wine and sell vinegar

 

جو فروش گندم نما

 

 

 

107

 

Cut(crack) a joke

 

مزه انداختن

 

 

 

108

 

Cut the crap

 

مزخرف نگو

 

 

 

109

 

Cut to the heart

 

کسی را کباب کردن

 

 

 

110

 

Cut your coat according to your cloth

 

پا را به اندازه ی گلیمت دراز کن

 

 

 

111

 

Cut class

 

بی اجازه از کلاس غایب شدن

 

 

 

112

 

Dance as someone pipes

 

به ساز کسی رقصیدن

 

 

 

113

 

Dance before the music starts

 

نزده رقصیدن

 

 

 

114

 

Dash one’s hopes

 

امید کسی را نا امید کردن

 

 

 

115

 

Dead men tell no tales

 

سر بریده صدا نمی دهد

 

 

 

116

 

Deeds not words

 

دوصد گفته چون نیم کردار نیست

 

 

 

117

 

Destroy the lion while he is but a whelp

 

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

 

 

 

118

 

Discretion is the better part of valor

 

احتیاط شرط عقل است

 

 

 

119

 

Divide and rule

 

نفاق انداز و حکومت کن

 

 

 

120

 

Don’t cast pearls before swine

 

خر چه داند قیمت قند و نبات

 

 

 

121

 

Don’t count your chickens before they are hatched

 

جوج را آخر پاییز می شمارند

 

 

 

122

 

Don’t let the grass grow under your feet

 

آب تو دستته بذار زمین بیا

 

 

 

123

 

Don’t play hard to get

 

ناز نکن

 

 

 

124

 

Don’t teach your grandmothers to suck eggs

 

آزموده را آزمودن خطاست

 

 

 

125

 

Do without something

 

از چیزی صرف نظر کردن

 

 

 

126

 

Draw blood out of a stone

 

از ریگ روغن کشیدن

 

 

 

127

 

Draw in one’s horns

 

سر جای خود نشستن

 

 

 

128

 

Draw to an end

 

ته کشیدن

 

 

 

29

 

Dress up to the nines

 

هفت قلم آرایش کردن

 

 

 

130

 

Drink-hail; drink good health; cheerio

 

نوش جان

 

 

 

131

 

Drop by drop fills the tub

 

قطره قطره جمع گرددوانگهی دریا شود

 

 

 

132

 

Dumb-show

 

لال بازی

 

 

 

133

 

Dud cheque

 

چک بی محل

 

 

 

134

 

Early to bed and early to rise, makes a man healthy, ealthy, nd wise

 

سحر خیز باش تا کامروا گردی

 

 

 

135

 

Easy come, easy go

 

باد آورده را باد می برد

 

 

 

136

 

Eat salt with a person

 

نان و نمک با کسی خوردن

 

 

 

137

 

Escape one’s memory

 

از خاطر رفتن

 

 

 

138

 

Every cloud has a silver lining

 

 

ر نومیدی بسی امید است/پایان شب سیه سپید است

 

 

 

139

 

Every dog is a lion at home

 

هر سگ به درخانه ی خویش است دلیر

 

 

 

140

 

Every cook praises his own broth

 

کس نگوید که دوغ من ترش است

 

 

 

141

 

Every light has it’s shadow, every hill its valley

 

هر سربالایی یک سرازیری دارد؛پایان شب سیه سپید است

 

 

 

142

 

Every man to his taste

 

سلیقه ها مختلف است

 

 

 

143

 

Every now an then

 

گاهگاهی

 

 

 

144

 

Every sore has its salve

 

هر دردی را درمانی است

 

 

 

145

 

Exchange is no robbery; tit for tat

 

هرچه عوض داره گله نداره/ این به آن در

 

 

 

146

 

Fair and square

 

راست حسینی

 

 

 

147

 

Fair faces need no paint

 

حاجت مشاطه نیست روی دلارام را

 

 

 

148

 

Fair-weather friend

 

رفیق نیمه راه

 

 

 

149

 

Fall a victim to

 

قربانیشدن

 

 

 

150

 

Fall on one’s knees

 

بزانو درآمدن

 

 

 

151

 

Fall short

 

کوتاه آمدن

 

 

 

152

 

Fall out of the frying pan into the fire

 

از چاله به چاه افتادن

 

 

 

153

 

Far from it!

 

حاشا که!خدا نکند

 

 

 

154

 

Fate overtook him

 

اجلش فرا رسید

 

 

 

155

 

Feel a person’s pulse

 

نبض کسی را گرفتن

 

 

 

156

 

Few words are best=short and brief

 

مختصر و مفید

 

 

 

157

 

Fill someone with fury

 

کفر کسی را بالا آوردن

 

 

 

158

 

Fill with wonder

 

متعجب ساختن

 

 

 

159

 

Find the length of one’s foot

 

دندان کسی را شمردن

 

 

 

160

 

Fire up

 

آتشی شدن

 

 

 

161

 

First come, first served

 

نوبتی هم که باشد،نوبت ماست

 

 

 

162

 

Fish and guests stink after three days

 

مهمان تا سه روز عزیز است

 

 

 

163

 

Fish for information

 

یکدستی زدن

 

 

 

164

 

Fish in troubled waters

 

از آب گل آلود ماهی گرفتن

 

 

 

165

 

Flatter oneself

 

دل خوشی به خود دادن

 

 

 

166

 

Fling up one’s cap

 

کلاه خود را هوا انداختن

 

 

 

 

167

 

Flog a dead horse

 

آهن سرد کوبیدن

 

 

 

168

 

Fools have the best luck

 

دنیا به کام ابلهان است

 

 

 

169

 

Fools tie knots, and wise men loose them

 

یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد صد عاقل نمی توانند آن را ر یاورند

 

 

 

170

 

Forbidden fruit is sweet

 

منع چوبیند حریص تر شود انسان

 

 

 

171

 

Forced tears

 

گریه ی زورکی

 

 

 

172

 

Freeze one’s blood

 

زهره ترک کردن

 

 

 

173

 

Friends may meet, but mountains never greet

 

کوه به کوه نمی رسد،آدم به آدم می رسد

 

 

 

174

 

From a bad paymaster get what you can

 

یک مو از خرس کندن غنیمت است

 

 

 

175

 

From time immemorial

 

از عهد بابا آدم(قدیم ها)

 

 

 

176

 

Get a firm footing

 

جا برای خود باز کردن

 

 

 

177

 

Get a head of

 

جلو افتادن از

 

 

 

178

 

Get a long

 

امرار معاش کردن

 

 

 

179

 

Get a thing off one’s chest

 

دل خود را خالی کردن

 

 

 

180

 

Get away! =Get out! =Get off!

 

گم شو!

 

 

 

181

 

Get hold of the wrong end of the stick

 

سرنا را از سر گشاد زدن

 

 

 

182

 

Get into a groove

 

روی غلتک افتادن

 

 

 

183

 

Get into contact with

 

تماس گرفتن با

 

 

 

184

 

Get off with

 

گرم گرفتن

 

 

 

185

 

Get around a person

 

قلق کسی را به دست آوردن

 

 

 

186

 

Get the length of one’s shoes

 

رگ خواب کسی را به دست آوردن

 

 

 

187

 

Give a follow up to

 

ترتیب اثر دادن به

 

 

 

188

 

Give someone a leg up

 

زیر بال کسی را گرفتن

 

 

 

189

 

Give a relief to

 

یاری کردن به

 

 

 

190

 

Give good shape to

 

مرتب کردن

 

 

 

191

 

Give a heed to

 

محل گذاشتن،توجه کردن

 

 

 

192

 

Give oneself airs

 

باد در دماغ انداختن

 

 

 

193

 

Give the devil his due

 

عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو

 

 

 

194

 

Give way

 

جا خالی کردن

 

 

 

195

 

Give with one hand and take back with the other

 

از پا پس زدن با دست پیش کشیدن

 

 

 

196

 

Goat’s wool

 

شیر مرغ

 

 

 

197

 

Go away with one’s tail between one’s legs

 

دُم خود را روی کول گذاشتن و رفتن

 

 

 

198

 

Go back on a bargain

 

تو زدن

 

 

 

199

 

Go back on one’s word

 

به وعده ی خود وفا نکردن

 

 

 

200

 

Go by

 

پیروی کردن

 

 

 

 

201

 

God forbid

 

خدا نکنه؛نعوذ بالله

 

 

 

202

 

God helps the sailor but he must row

 

از تو حرکت از خدا برکت

 

 

 

203

 

God never sends a mouth, but He sends meat for it

 

هر آن کس که دندان دهد نان دهد

 

 

 

204

 

Gone is the goose that the golden egg did lay

 

آن ممه را لولو برد

 

 

 

205

 

Good and quickly seldom meet

 

نر بزا و الان بزا

 

 

 

206

 

Good cheap is dear at the long run

 

ارزان بی علت گران بی حکمت

 

 

 

207

 

Good for you! = how lucky you are!

 

خوش به حالت!

 

 

 

208

 

Good luck to you

 

شانس یارت!

 

 

 

209

 

Go the wrong way

 

خطا رفتن

 

 

 

210

 

Go the extremities

 

افراط و تفریط کردن

 

 

 

211

 

Go to kingdom come=Go to one’s last home

 

برحمت ایزدی پیوستن

 

 

 

212

 

Go too far

 

گندش را در آوردن

 

 

 

213

 

Go to the bar

 

وکالت گرفتن

 

 

 

214

 

Go(run)to waste

 

هرز رفتن

 

 

 

215

 

Go with the stream(tide)

 

همرنگ جماعت شدن

 

 

 

216

 

Grant audience

 

بار عام دادن

 

 

 

217

 

Grant someone’s request

 

حاجت کسی را بر آوردن

 

 

 

218

 

Grease someone’s moustache

 

سبیل کسی را چرب کردن

 

 

 

219

 

Great promise, small performance

 

سنگ بزرگ علامت نزدن است

 

 

 

220

 

Grind down someone=grind someone’s face

 

خون کسی را شیشه کردن

 

 

 

221

 

Grow a beard

 

ریش گذاشتن

 

 

 

222

 

Habit is second nature

 

ترک عادت موجب مرض است

 

 

 

223

 

Half a loaf is better than nothing

 

کاچی به از هیچی

 

 

 

224

 

Handsome is that handsome does

 

هر که را خلقش نکو نیکش شمر

 

 

 

225

 

Hang over/about

 

پلکیدن

 

 

 

226

 

Hang down the head

 

پکر شدن

 

 

 

227

 

Hang on someone

 

انگل کسی شدن

 

 

 

228

 

Hang on someone’s lips

 

چشم به دهان کسی دوختن

 

 

 

229

 

Hard knot

 

گره کور

 

 

 

230

 

Hard to deal with

 

آدم ناتو

 

 

 

231

 

Hard to please

 

نازک نارنجی

 

 

 

232

 

Hard up for money

 

مشکلات مالی

 

 

 

233

 

Harp on one string

 

پا توی یک کفش کردن

 

 

 

234

 

Haste makes waste

 

عاجل دوبار کار می کند

 

 

 

235

 

Have a finger in every pie

 

نخود هر آش بودن

 

 

 

236

 

Have a job to do

 

پوست اداختن

 

 

 

237

 

Have an eye on something

 

کیسه دوختن

 

 

 

238

 

Have a rough time

 

برزخ بودن

 

 

 

239

 

Have a sand(pebble) in one’s shoe

 

ریگی به کفش داشتن

 

 

 

240

 

Have a thing a great bargain

 

بزگیر آوردن

 

 

 

241

 

Have a try at

 

زوری زدن

 

 

 

242

 

Have in stock

 

موجود داشتن

 

 

 

243

 

Have recourse to

 

متوسل شدن به

 

 

 

244

 

Have the heart to

 

گواهی دادن دل

 

 

 

245

 

Have the last word

 

حرف خود را به کرسی نشاندن

 

 

 

246

 

Have views upon

 

چشم طمع به چیزی داشتن

 

 

 

247

 

Head and shoulder

 

یک سر و گردن

 

 

 

248

 

Heart speaks to heart

 

دل به دل راه دارد

 

 

 

249

 

He can’t contain himself for joy= he seems to tread on air

 

از خوشی در پوست خود نمی گنجد

 

 

 

250

 

He can’t make both ends meet

 

هشتش گرو نه اش است