انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

 

پنجاه ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


.
1-A bird is known by it’s notes and a man by his talk
تا مرد سخن نگفته باشد/عیب وهنرش نهفته باشد

2-Cheating play never thrives
بار کج به منزل نمیرسد

3-A burnt child dreads the fire
مارگزیده از ریسمان سفید وسیاه میترسد

4-Business is business
حساب حساب است کاکا برادر

5-The cat dreams of mice
شتر در خواب بیند پنبه دانه

6-What can you expect from a hog but a grunt?
از کوزه برون همان تراود که در اوست

7-The weakest go to the wall
همیشه سنگ به در بسته میخورد

8-A well be hanged for a sheep as a for a lamp
آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

9-We have sown our wild oats
آردمان را بیختیم والک را آویختیم

10-We haven’t got the slightest chance
کلاهمان پس معرکه است

11-Don’t look a gift horse in the mouth
اسب پیشکشی را دندان نمیشمارند

12-Don’t count your chickens before they are hatched
جوجه را آخر پاییز میشمارند

13-Strike while the iron is hot
تا تنور داغ است نان را بچسبان

14-One touch of nature makes the whole world kin
بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرند

15-The only answer to fool is silence
جواب ابلهان خاموشی است

16-One is as bad as the other
سگ زرد برادر شغال است

17-One is never too old to learn
برای آموختن هیچوقت دیر نیست

18-One can’t make war with rose water
میان دعوا حلوا پخش نمیکنند

19-An old fox needs learn no craft
آزموده را آزمودن خطاست

20-Need one ask to do a good act
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

21-Great promise,small performance
سنگ بزرگ علامت نزدن است

22-No joy without alloy
نوش با نیش است

23-Kindness brings its own reward
تو نیکی میکن و در دجله انداز/که ایزد در بیابانت دهد باز

24-To kill two birds with one stone
با یک تیر دو نشان زدن

25-Jack of all trades,master of none
آدم همه کاره و هیچ کاره

26-It takes two to make a bargain
یک دست صدا ندارد

27-It is best to be on the safe side
احتیاط شرط عقل است

28-You can’t teach an old dog new tricks
پیش قاضی و معلق بازی؟

29-Can the leopard change his spot?
عاقبت گرگ زاده گرگ شود/گرچه با آدمی بزرگ شود

30-More haste, less speed
عجله کار شیطان است

31-Charity begins at home
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

32-Physician, heal theyself
تو که لالائی بلدی چرا خوابت نمیبرد

33-Science has not enemy but the ignorance
علم به جز جهل دشمنی ندارد

34-Say you saw me not
شتر دیدی ندیدی

35-Sadness and gladness succeed each other
گنج و مار و گل و خار و شادی به هم است

36-Prevention is better than cure
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

37-Poverty is the mother of crime
فقر مادر جنایت است

38-Poor and proud
آدم گدا اینهمه ادا

39-Poverty is no sin
بیچیزی عار نیست

40-Love begets live
محبت محبت می آورد

41-Better bend than break
احتیاط شرط عقل است

42-Norose without a thorn
هیچ گلی بی خار نیست

43-Never trouble trouble till trouble troubles you
سری که درد نمیکند دستمال نمیبندند

44-No answer is also an answer
سکوت علامت رضا است

45-Never put off till tomorrow what you can do today
کار امروز را به فردا میفکن

46-The nest of the blind is made by God
خدا یاور بیکسان است

47-Never judge by appearances
هر گردی گردو نیست

48-When the cat is away the mice will play
گربه که دور بشه موشها معلق میزنند

49-Fortune knocks at least once at every man’s gate
شانس فقط یکبار در خانه آدم را میزند

50-When in Rome do as a Romance
گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو