انگلیسی مثل آب خوردن

ضرب المثل های انگلیسی سري بعدي

ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود.


First catch your hare, then cook him
مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید


To run with the hare and hunt with the hounds
یکی به میخ و یکی به نعل زدن


To carry coals to Newcastle
زیره به کرمان بردن


To go with the stream
همرنگ جماعت شدن


To move heaven and Earth
آسمان را به زمین دوختن


Physician, heal thyself
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی


To milk the ram
آب در هاون سائیدن


Spare the rod and spoil the child
کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد


The shoemaker's wife goes the worst shod
کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد


Half a loaf is better than no bread
کاچی به از هیچ چیز است


When in Rome, do as the Romans do
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو


To get out of bed on the wrong side
از دنده چپ برخاستن


There is honour among thieves
سگ سگ را نمی خورد


One should not look a gift horse in the mouth
دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند


Strike while the iron is hot
تا تنور گرم است باید نان پخت


One swallow does not make summer
با یک گل بهار نمی شود


Light come, light go
باد آورده را باد می برد


His bread is buttered on both sides
نانش در روغن است


He is a button short
یک تخته اش کم است


To put the cart before the horse
سرنا را از ته گشاد آن زدن


To dance to a person's tune
به ساز کسی رقصیدن


He is a dog in the manager
نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد


Like water off a duck's back
چون گردکان بر گنبد


Like a duck in thunderstorm
مثل خر در گل مانده


All is well that ends well
شاهنامه آخرش خوش است


Birds of a feather flock together
کبوتر با کبوتر باز با باز


To bite a file
آب در هاون سائیدن


To have a finger in every pie
نخود هر آشی بودن


His fingers are all thumbs
دست و پا چلفتی است


To pour oil on the fire
آتش را دامن زدن


There is no smoke without fire
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها


To fall from the frying pan into the fire
از چاه درآمدن و در چاله افتادن


A burnt child dreads the fire
مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد